Urząd Miasta w Sopocie

0
958

[vc_custom_heading text=”Kancelaria Prezydenta Miasta Sopot” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Stanowisko” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Kancelaria ogólna” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Kontakt” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Sekretariat Prezydenta Miasta Sopotu” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

fax +48 58 551 26 87

[vc_custom_heading text=”Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” link=”url:http%3A%2F%2Fjacekkarnowski.pl%2F||target:%20_blank|”]

fax +48 58 551 26 87

jacek.karnowski@um.sopot.pl

[vc_custom_heading text=”Sekretariat Wiceprezydentów” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Wiceprezydent Miasta Joanna Cichocka – Gula” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Wiceprezydent Miasta Marcin Skwierawski” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Sekretariat wydz. finansowego” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]
[vc_custom_heading text=”Sekretariat Sekretarza Miasta” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

fax +48 58 551 26 87

[vc_custom_heading text=”Sekretarz Miasta Wojciech Zemła” font_container=”tag:h2|font_size:19|text_align:left” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]

Urząd Miasta Sopotu to zabytkowy budynek Ratusza miejskiego w stylu neorenesansu. Ratusz wybudowano w latach 1910-11 na podstawie projektu niemieckiego architekta Paula Puchmuellera, ówczesnego budowniczego miejskiego. W latach 1922-23 został rozbudowany, a po II wojnie światowej służył władzom wojewódzkim. Od 1958 stał się siedzibą

Urzędu Miasta. Przed Ratuszem miejskim znajduje się skwer – nazwany po katastrofie prezydenckiego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem – „skwerem Arkadiusza Rybickiego” – polityka, regionalnego działacza społecznego. Przed Urzędem Miasta znajduje się również jeden z pomników Sopotu – projekt Adama Smolana – Pomnik Martyrologii Polskich Mieszkańców Sopotu.

Pomnik wzniesiony w 1985 roku przedstawia orła piastowskiego z brązu, z rozpostartymi skrzydłami, na betonowym cokole. w 1995 roku orłowi nałożono koronę. „Bohaterskim Polakom, mieszkańcom Sopotu, którzy za wierność ideałom narodowym i działalność w polskich organizacjach oraz umiłowanie Ojczyzny zginęli w hitlerowskich miejscach kaźni, więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945”

Urząd Miasta Sopotu

adres: Ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
Punkt informacyjny/ hall tel: 58 521 37 51
Centrala tel: 58 521 37 50


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Wydziały i sprawy, które można w nich załatwić:

Wydział finansowy

Sekretariat tel: 58 521 36 17

– udzielanie ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
– wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych lub ich braku oraz innych zaświadczeń
– podatki i opłaty lokalne

Wydział Geodezji

Naczelnik Wydziału tel: 58 521 38 03

– aktualizacja danych osobowych w bazie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków
– wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego do celów notarialnych
– nadanie lub zmiana numeru porządkowego nieruchomości
– udzielanie informacji z bazy danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w formie pisemnej lub ustnej
– wypis i wyrys z aparatu ewidencyjnego do celów informacyjnych
– mapa do celów informacyjnych w postaci cyfrowej
– mapa do celów informacyjnych w postaci wydruku
– mapa do celów opiniodawczych
– mapa do celów projektowych
– dokumentacja geodezyjna do celów prawnych w ramach postępowania podziałowego, rozgraniczeniowego, zmiany w ewidencji gruntów polegającej na połączeniu działek
– zmiana w ewidencji gruntów i budynków – połączenie działek ewidencyjnych
– rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym
– zatwierdzenie podziału nieruchomości decyzją administracyjną
– opinia z uzgodnienia dokumentacji projektowej urządzeń inżynierskich

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Sekretariat tel: 58 521 38 23

– sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców
– sprzedaż komunalnych lokali użytkowych na rzecz najemców
– sprzedaż komunalnych garaży usytuowanych w zespołach na rzecz najemców
– sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przyległego
– sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przyległego do budynków wydzielonych po obrysie, na rzecz wspólnot mieszkaniowych
– sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
– oddawanie nieruchomości w dzierżawę na rzecz wspólnot mieszkaniowych
– oddawanie nieruchomości w dzierżawę w drodze bezprzetargowej / przedłużanie umów dzierżawy
– 0ddawanie nieruchomości w użytkowanie
– ustanawianie / wygaszanie trwałego zarządu
– zamiana nieruchomości
– nabywanie nieruchomości
– wyrażanie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej wierzytelności Gminy Miasta Sopotu lub Skarbu Państwa.
– udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
– ustalanie innego terminu wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
– postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości lub o odszkodowanie
– przedłużanie okresu użytkowania wieczystego
– wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wydział Urbanistyki i Architektury

Sekretariat tel: 58 521 38 12

– wydanie decyzji o warunkach zabudowy, Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
– wydanie postanowień opiniujących projekt podziału działki
– wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
– udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów technicznych
– wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– wydanie zaświadczenia: o samodzielności lokalu, o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
– zgłoszenie budowy, wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (dotyczy również instalowania tablic reklamowych)

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Sekretariat tel: 58 521 37 94

– pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
– wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
– decyzja na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
– decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
– pozwolenie wodnoprawne
– zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
– pozwolenie na wytwarzanie odpadów
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
– decyzja w sprawie sprowadzenia do Polski zwłok lub szczątków osób zmarłych zagranicą
– zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
– rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
– zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
– rejestracja sprzętu pływającego
– wydanie karty wędkarskiej
– przyjmowanie dokumentacji geologicznych
– zatwierdzanie projektów badań geologicznych nie objętych koncesją zgodnie z art. 103 i 103a ustawy Prawo geologiczne i górnicze
– zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
– dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją węglowych systemów grzewczych
– przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach i oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami
– decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
– zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
– zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
– wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
– wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Wydział Kultury i Sportu ul. Kościuszki 61 (siedziba BART)

Sekretariat tel: 58 521 36 78

– przydzielanie identyfikatorów na ekspozycję w „Galerii Ulicznej” w Sopocie
– wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie świadczenia usług hotelarskich dla obiektów nie będących obiektami hotelarskimi
– otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
– wniosek o ujęcie w Ewidencji Prezydenta Miasta Sopotu pełniącego funkcje starosty – Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Uczniowskiego Klubu Sportowego; Zaświadczenie o dokonaniu wpisu, do rejestru ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Uczniowskich Klubów Sportowych Prezydenta Miasta Sopotu pełniącego funkcje starosty; Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej; Wyciąg z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sopotu pełniącego funkcję starosty
– rejestracja stowarzyszeń zwykłych w Rejestrze Stowarzyszeń Zwykłych Urzędu Miasta Sopotu.
– organizacja konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowych za znaczące osiągnięcia na rzecz środowiska lokalnego
– konkurs Prezydenta Miasta Sopotu dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce sopockiej
– zgłoszenie imprezy sportowo-rekreacyjnej lub kulturalnej nie podlegającej Ustawie o imprezach masowych

Wydział Lokalowy

Sekretariat tel: 58 521 37 67

Kierownik Referatu Mieszkaniowego tel: 58 521 37 69

– przetarg na najem lokalu użytkowego
– garaże – najem
– przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
– zmiana uprawnień po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy
– przyznanie lokalu socjalnego
– wstąpienie w stosunek najmu po zgonie najemcy
– wydanie zaświadczenia o charakterze i warunkach zamieszkiwania w mieszkaniu komunalnym
– zamiana lokali

Wydział Obywatelski

Naczelnik wydziału tel: 58 521 37 01

– wyrobienie dowodu osobistego
– rejestracja pojazdów
– zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
– wydanie prawa jazdy
– wydanie zaświadczenia na prowadzenie Ośrodka Szkolenia Kierowców
– wydanie zaświadczenia na prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów
– licencje na przewóz osób, przewóz osób taksówką osobową, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, zaświadczenia na przewozy drogowe osób na potrzeby własne
– licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (pojazdem samochodowym o dmc powyżej 3,5 t)
– zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne ( pojazdem samochodowym o dmc powyżej 3,5 t) – transport rzeczy
– zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
– ewidencja działalności gospodarczej
– zameldowanie bądź wymeldowanie
– zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
– oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010
– wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL
– wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
– wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie zgromadzenia

Wydział Oświaty ul. Kościuszki 61 (siedziba BART)

Sekretariat tel: 58 521 37 37

– skierowanie do kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do rozpoczęcia edukacji
– wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Sopotu
– udzielanie stypendium Miasta Sopotu wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych – mieszkańcom Sopotu oraz studentom obcokrajowcom polskiego pochodzenia studiujących w Trójmieście
– pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie m. Sopotu. Kwestie te uregulowane są w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/436/2005 z 23.03.2005 r.

Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Naczelnik tel: 58 521 37 96

– przyznawanie refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych
– przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej
– przyznawanie refundacji części kosztów remontów całkowitych budynków wspólnot mieszkaniowych wraz z uporządkowaniem otoczenia

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik tel: 58 521 36 91

– akt urodzenia
– akt zgonu
– akt małżeństwa
– odpis z księgi stanu cywilnego
– jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
– wydanie decyzji o zmianie imion i nazwisk, ustalenie pisowni oraz brzmienia imion i nazwisk

Miejski Konserwator Zabytków tel: 58 521 37 90

Poniedziałek 10:00 – 18:00
środa 8:00 – 15:00,
wtorek, czwartek, piątek – dzień terenowy

– wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów
– wniosek o wydanie pozwolenia na montaż stoiska na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
– wniosek o wydanie pozwolenia na sezonowe zagospodarowanie plaży na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
– wniosek o wydanie pozwolenia na montaż sezonowego ogródka letniego przy istniejącym lokalu gastronomicznym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
– wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków

Miejski Rzecznik Konsumentów tel: 58 521 36 70

– udzielanie porad i informacji prawnej w sprawach zakupu towarów i usług przez konsumentów, występowanie w interesie konsumentów do przedsiębiorców ,pomoc prawna konsumentom w sporze przed sądem polubownym lub powszechnym

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych tel
: 58 521 36 70

– realizacja zadań w zakresie nadzoru i koordynowania spraw dotyczących współpracy organów miasta z organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik Prezydenta ds. uzależnień Al. Niepodległości 759 tel: 58 551 72 79

– koordynacja, organizacja i realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Referat Zdrowia tel: 58 521 36 86

– potwierdzenie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
– przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
– przyznanie pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy, ze środków PFRON

Referat Gospodarczy – archiwum tel: 58 521 37 27

– wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zaświadczeń o wynagrodzeniu dla potrzeb emerytalno-rentowych
– wydawanie zaświadczeń p zatrudnieniu i zaświadczeń o wynagrodzeniu dla potrzeb emerytalno-rentowych

Straż Miejska tel: 58 521 38 50

– wydanie bezpłatnego identyfikatora dla mieszkańców
– karty parkingowe dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
– karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

[vc_custom_heading text=”Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopot” google_fonts=”font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” link=”url:http%3A%2F%2Fvisitsopot.pl%2Fjacek-karnowski-prezydent-sopot%2F|||”]
[vc_gallery type=”image_grid” images=”3081,3079,3080,3078,3077,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3069,3068,3067,3066,3065,3064,3063,3056,3057,3058,3059,3060,3061,3062,3055,3054,3053″]